Good morning!
Magandang umaga!
Good afternoon!
Magandang tanghali!
Good evening!
Magandang gabi!
How are you?
Kumusta kayo?
Fine, and you?
Mabuti naman. Kayo?
Thank you
Salamat
Thank you very much
Maraming salamat
You're welcome
Walang anuman
Goodbye
Paalam
Yes
Oo
No
Hindi
Please
Paki
What is your name?
Ano ang pangalan mo?
My name is...
Ang pangalan ko ay...
Do you speak English?
Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
How do I get to the...?
Paano pumunta sa...?
Where is the restroom?
Nasaan ang banyo?
I am hungry.
Gutom na ako.
I want to eat
Gusto ko na kumain.
I am not feeling well.
Masama ang pakiramdam ko.
Take me to the hospital.
Dalhin ninyo ako sa ospital.
I don't understand.
Hindi ko maintindihan.
Where are you going?
Saan ka pupunta?
Who?
Sino?
What?
Ano?
When?
Kailan?
Why?
Bakit?
How?
Paano?
How many?
Ilan?
How much is this?
Magkano ito?
Expensive
Mahal
Cheap/Reasonably priced
Mura
Beautiful/Pretty
Maganda
Ugly
Pangit
Small
Maliit
Big
Malaki
Hot
Mainit
Cold
Malamig
Long
Mahaba
Short
Maikli
Clean
Malinis
Dirty
Madumi
Right
Kanan
Left
Kaliwa
Good
Mabuti
Bad
Masama
Correct
Tama
Wrong
Mali
×